Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 20€

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΒΟ

Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Xρήσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Καλώς ήλθατε στο ABO

Το  ABO σας καλωσορίζει («εσάς) στον Ιστότοπο « www. aboshop.gr» .

Οι όροι «ABO», «εμείς», «εμάς» ή «μας» αναφέρονται στην επιχείρηση ΑΛΦΑ ΜΠΕΙΜΠΙ ΟΜΕΓΚΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Alpha Baby Omega GP με έδρα το Ν. Αττικής, Iπποκράτους 35, Ελληνικό, ΑΦΜ:800786750, Τηλέφωνο:210 9923763…..από κινητό και σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση και………2109923763………από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση (εφεξής  «ΑΒΟ»).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ  ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους.

Το ABO  είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και ο παρών δικτυακός τόπος/website www.HYPERLINK “http://www.abo.gr/”aboshopHYPERLINK “http://www.abo.gr/”.HYPERLINK “http://www.abo.gr/”gr (εφεξής Ιστότοπος) και οι συναφείς εφαρμογές και υπηρεσίες εξυπηρετούν τις δραστηριότητες και υπηρεσίες του ABO (συλλογικά εφεξής ABO), όπως παρουσιάζονται στο περιεχόμενό του.

Το ΑΒΟ προσπαθεί να παρέχει στην πελατεία του καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από το ABO πραγματοποιείται ή/και ολοκληρώνεται από το σύνολο του δικτύου του, δηλαδή είτε από το website, τους χώρους άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων του, ή μέσω τυχόν άλλων σημείων παρουσίας των συνεργατών του (υπαλλήλων, εξουσιοδοτημένων προσώπων κλπ), φυσικών προσώπων ή μη, σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις, που γνωστοποιούνται στο χρήστη από το  ABO.

Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών και  των υπηρεσιών  του ABO προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και των Πολιτικών του ABO, που εντάσσονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν Τρίτοι Πάροχοι (όπως Ιδρύματα Πληρωμών, GOOGLE) προς το κοινό, σχετίζονται με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενου του ιστότοπου του ABO και αφορούν το εκάστοτε αγαθό ή υπηρεσία που παρέχουν.

Το  ABO είναι μόνος κύριος του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο, έχοντας εξασφαλίσει κάθε απαραίτητη άδεια για τη χρήση των στοιχείων που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ABO ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης ή Πολιτικές, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες  Γενικούς Όρους Χρήσης, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών, όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.

Οι  όροι χρήσης είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα στους χρήστες  και στο  ABO.

Απαιτείται από τους χρήστες, κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο ABO και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων  υπηρεσιών του ABO .

Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη, ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους,  μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων, που διαμορφώνει και  ορίζει το ABO ή τρίτοι πάροχοι, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου του  ABO.

Η πρόσβαση, επίσκεψη ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών του ABO και των παροχών τρίτων, όπως αυτές παρουσιάζονται στο ABO, αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι ανεπιφύλακτα δεσμεύεται από τους Όρους Χρήσης του ABO, καθώς και από τους Όρους Χρήσης, που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι τρίτοι πάροχοι  στο ABO  και αφορούν την εκάστοτε παροχή τους.

Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους του παρόντος,  σας ζητάμε να  μην κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου ABO και των παρεχομένων  υπηρεσιών.

Το ABO διατηρεί δικαίωμα, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, να αναθεωρεί, τροποποιεί και  ενημερώνει τους Όρους Χρήσης του,  μονομερώς, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις δημοσιεύσεις που αναρτώνται στο ABO οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο ABO,  αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του ABO, να ενημερώνονται σχετικά, να ελέγχουν συχνά τους παρόντες όρους για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων και, εφόσον απαιτείται  νέα αποδοχή, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

Η συνεχής χρήση του ABO θεωρείται  αποδοχή των τροποποιημένων ή ενημερωμένων όρων εκ μέρους του χρήστη.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης, που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν εκάστοτε τρίτοι πάροχοι στο ABO, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του ABO, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Επισημαίνεται ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου που παρέχεται  από τρίτους παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού, που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις  υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ABO εν όλω ή εν μέρει.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  –  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

To  ABO καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, των εφαρμογών και  υπηρεσιών του να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, και να είναι επικαιροπιημένες. Το ABO όμως δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του ABO για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του δικτυακού τόπου του ABO, των εφαρμογών και  υπηρεσιών του.

To ABO δύναται μεταξύ άλλων να παρέχει υπερ-σύνδεσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ

Το ABO παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. To ABO καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια,  ώστε η περιήγηση στον ιστότοπο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του να γίνονται με ασφάλεια για τον χρήστη. Εντούτοις, το ABO δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του ABO.

Ο χρήστης  του ABO είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο,  που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα, χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του ABO. Στο χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών του ABO. Το ABO δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή άλλες φθορές/ απώλειες από τη χρήση του περιεχομένου του.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι το ABO δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στο ABO και το ABO δεν φέρει καμία ευθύνη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)– Εμπορικά σήματα

Το ABO είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος όλου του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, τίτλων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. που περιλαμβάνεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των στοιχείων που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Το περιεχόμενο του ABO (λογισμικό, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, βίντεο,  δεδομένα, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, κλπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ABO,  η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας.

Το ABO διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server,  αποστολή, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή ή άλλη χρήση, εκτός για αυτή που προορίζεται, αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε στοιχείων του περιεχομένου του.

Επιπλέον, οποιοδήποτε περιεχόμενο του ΑΒΟ διατίθεται για φόρτωση (downloading)  από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΑΒΟ και η χρήση τέτοιου περιεχομένου από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς, είναι μόνον προσωπική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αντιγραφεί,  τεθεί σε άλλο δίκτυο υπολογιστών και να  διανεμηθεί  με άλλα μέσα επικοινωνίας ή να δημιουργηθεί παράγωγο έργο. Οποιαδήποτε απαγορευμένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η μη συμμόρφωση χρήστη  με τους όρους και  προϋποθέσεις του ABO θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,  οποιωνδήποτε χορηγηθέντων δικαιωμάτων,  και  ο χρήστης οφείλει  να καταστρέψει άμεσα όλα τα αντίγραφα των μεταφορτωμένων υλικών που έχετε στην κατοχή του  ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο ABO και φέρουν τα σήματα τρίτων παρόχων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα οποιουδήποτε στοιχείου/μέρους του περιεχομένου τoυ ABO, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoHYPERLINK “mailto:info@abo.gr”@HYPERLINK “mailto:info@abo.gr”aboshopHYPERLINK “mailto:info@abo.gr”.HYPERLINK “mailto:info@abo.gr”gr

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ/LINKS  ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Μέσω  της ιστοσελίδας του ABO, με  κατάλληλους συνδέσμους (links, hyperlinks, banners), αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του ABO, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται και καθορίζεται με αποκλειστική ευθύνη αυτών των προσώπων.  Το ABO δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Δεν πρέπει να θεωρηθεί κατ΄ ουδένα τρόπο ότι το ABO ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή των διαφημιστικών banners ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Προστασία Προσωπικών ΔεδομΕνων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Xρήστη και Πελάτη του ΑΒΟ διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διαβάστε την Πολιτική Προστασίας και Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων.

Cookies

Το ABO μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies.

Cookies ονομάζονται τα μικρά αρχεία κειμένου/ μια σειρά από πληροφορίες σε μορφή απλού κειμένου, οι οποίες μεταφέρονται από μία οποιαδήποτε ιστοσελίδα, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο, στο αντίστοιχο αρχείο του browser στο σκληρό δίσκο του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή,  που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για πολλούς λόγους, όπως για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες του ABO, την ταξινόμηση του περιεχομένου του με τέτοιο τρόπο, ώστε τα αποτελέσματα της αναζήτησης του χρήστη να βρίσκονται πολύ γρήγορα, τη βελτίωση των υπηρεσιών και εφαρμογών του ABO με την απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη ασφαλούς αναζήτησης, για στατιστικούς λόγους ή  για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του χρήστη.

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την ABO ορισμένων εφαρμογών, υπηρεσιών ή/και πληροφοριών.

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και για διαφημιστικούς, προωθητικούς λόγους των υπηρεσιών μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος εφόσον έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

Περισσότερα στην Πολιτική Προστασίας και Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

Χρήση του ABO αΠΟ τα παιδιA

Η χρήση της Ιστοσελίδας, των εφαρμογών και υπηρεσιών του ABO από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Λειτουργια της ιστοσελΙδας – Διαθεσιμοτητα – ΑσφΑλεια του Δικτυου

Το ABO δεν εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, τη λειτουργία δικτύων επικοινωνίας, την ταυτόχρονη προσπάθεια εισόδου μεγάλου αριθμού ατόμων για  να κάνουν χρήση του ABO,  ή από άλλες αιτίες.

Το ABO καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του, διατηρεί όμως το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του ιστότοπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι  το ABO δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τους,  που οφείλεται στη χρήση του ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των εφαρμογών και υπηρεσιών του ή βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Παρότι το ABO χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του από ιούς και άλλα επιβλαβή προγράμματα αρχεία και κωδικούς, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλοίωση, απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων από την επίσκεψη και χρήση του περιεχομένου του ABO,  από  μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ABO. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων του από ιούς, με χρήση συστημάτων προστασίας, πριν τη χρήση του ABO ή την αποθήκευση πληροφοριών, στις τερματικές συσκευές του, εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος.

Περιορισμός ευθΥνης του HYPERLINK “http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,11250&_dad=portal&_schema=PORTAL”ABOHYPERLINK “http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,11250&_dad=portal&_schema=PORTAL” – ΔΗλωση αποποΙησης

Το περιεχόμενο του ABO διατίθεται «ως έχει» και το ABO δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την πληρότητα, ορθότητα, αρτιότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το  ABO, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ABO, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων, ακόμη και εάν το ABO έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή απωλειών, και οι οποίες έχουν σχέση σε διάφορες αιτίες,  όπως  με τη λειτουργία ή μη,  ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου του ABO. 

Επίσης το ABO δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, εφαρμογές, υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τoυ τίθενται. Ομοίως το ABO δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ABO ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά (προγράμματα, αρχεία, κωδικοί κλπ). Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το  ABO.

ΤΟ ABO δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Το ABO ρητά αποποιείται κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν την εκτέλεση των εφαρμογών και των υπηρεσιών του ABO και των παροχών τρίτων και την ουσία του περιεχομένου του,   χωρίς περιορισμό.

ΤΟ ABO συμμορφώνεται πλήρως με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις σχετικές με την πώληση προϊόντων,  καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το ABO, στο πλαίσιο των συναλλαγών του στο ηλεκτρονικό κατάστημά του, ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών και σε κάθε περίπτωση το ABO δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη, έστω και εάν εκ λάθους διαπιστωθεί η μη διαθεσιμότητα μετά την παραγγελία.

Το ABO δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά προϊόντων, φωτογραφίες και τιμές αυτών, που αναγράφονται και αναρτώνται στον ιστότοπό του  και δεν μπορεί να εγγυηθεί και να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία, στις πληροφορίες που αναρτώνται  των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής κάποιου προϊόντος. Το ABO ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου του  ηλεκτρονικού καταστήματος.
Το ABO δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ΑΒΟ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της ιδιοκτήτριας επιχείρησης του ΑΒΟ,  των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ABO επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε σοβαρούς λόγους ή και ανωτέρας βίας και τα οποία αμέσως θα διορθώνει, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή του.

Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και της προσπάθειάς μας να παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες σε εσάς, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε κάποιο τέτοιο λάθος, να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 9923763 από σταθερό και 2109923763 από κινητό ή με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής  στο info@aboshop.gr

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Το ΑΒΟ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ διαπιστώσει χαμηλότερη τιμή στα ίδια προϊόντα.
Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και της προσπάθειάς μας να παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες σε εσάς, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του,  να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 2109923763 από σταθερό και 2109923763 από κινητό ή με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής  στο info@aboshop.gr

Συμπεριφορά/  ευθυνη Χρηστών

Ο Χρήστης του ABO οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, κατά τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, των εφαρμογών και υπηρεσιών του,  καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών εις βάρος του ABO ή τρίτων παρόχων που ανακοινώνουν περιεχόμενο στον ιστότοπο  ABO,  ή λοιπών χρηστών.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο ABO εξ αιτίας παράνομης, αθέμιτης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του ABO, των εφαρμογών και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.  Οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το ABO για κάθε τυχόν ζημία του από την χρήση αυτή. Η μη ενάσκηση από το ABO των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες  απαιτηθεί η χρήση κωδικών  ασφαλείας,  που χορηγείται από την ABO, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά την ευθύνη για τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του ABO από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. 

Το ABO δεν προβαίνει σε κανενός είδους διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, email, έτος γέννησης  στις online φόρμες επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

  • Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου που προσβάλλει την ιδιοκτήτρια επιχείρηση  του ABO ή τρίτους που έχουν πρόσβαση στο ΑΒΟ και αντίκειται σε διάταξη νόμου, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες την προστασία της ανηλικότητας, την εμπιστευτικότητα και την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων οιουδήποτε προσώπου.
  • Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα χρήσης/ επεξεργασίας/ δημοσίευσης σύμφωνα με το νόμο ή συμβάσεις,
  • Καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή περιεχομένου ή υλικού, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του ABO ή τρίτων ή περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  άλλων χρηστών.

Ο  Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση του ΑΒΟ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από χρήστες που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ΑΒΟ. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω,  εκτός των τυχόν ποινικών  ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και τερματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Τερματισμός

Το ABO μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη, τους παρόντες Όρους και τη χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών του ή οποιουδήποτε περιεχομένου του ανά πάσα στιγμή: α) αν ο χρήστης έχει  παραβιάσει τους όρους του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή δικαστικές αποφάσεις ή το νόμο, β) το ABO δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης, γ) οι εν λόγω πληροφορίες του χρήστη ελέγχονται ως ανακριβείς, δ) το ABO αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να παύσει να προσφέρει στο χρήστη οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Μετά τον τερματισμό, ο χρήστης οφείλει να διακόψει αμέσως κάθε χρήση των σελίδων,  εφαρμογών και υπηρεσιών του ABO.

ΛοιποΙ Οροι

Οι παρόντες Όροι, όπως συμπληρώνονται με Ειδικούς Όρους για τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, που  υπόκειται σε ειδικούς όρους, τις  Πολιτικές του ABO και τυχόν Πρόσθετους Όρους Τρίτων Παρόχων, συναποτελούν τους Όρους Χρήσης, αντιπροσωπεύουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρόντος, καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΒΟ και αντικαθιστούν όλες τις άλλες συμφωνίες μεταξύ των μερών, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το αντικείμενο της παρόντος.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ABO, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους όρους χρήσης του ABO.

Το ABO μπορεί να αναθέσει/εκχωρήσει  τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.  Ο χρήστης  συμφωνεί να μην αναθέσει/εκχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και κάθε τροποποίησής τους και από  εν γένει χρήση του ABO από τον χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό  δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ABO παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@aboshop.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ABO, που άπτονται νομικών, ηθικών, ή άλλων θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο ίδιο email info@aboshop.gr.  Oι παρόντες όροι δημοσιεύθηκαν  από το ABO στις 26 Mαρτίου  2020 και δύναται να υπόκεινται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στους ¨Όρους Χρήσης θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση. Η χρήση της ιστοσελίδας,  των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

ABO  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 26 Μαρτίου 2020.

0
Το καλάθι σας